Vitajte na našej www stránke!

Zápis prijatých uchádzačov

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

Zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium škola, bude vykonaný na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Účasťou na zápise žiak potvrdí akceptáciu rozhodnutia o prijatí na štúdium a záujem o štúdium na danej škole. Zápisný lístok si ponechá škola. Ak bude uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej škole, zruší zápis a vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše.

Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu sa postupuje podľa osobitného predpisu.

Riaditeľ školy následne začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí. Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám pre prijatie.

Podmienkou pre konečné prijatie je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.