Vitajte na našej www stránke!

Usmernenie pre žiakov SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov v čase od 22. júna 2020

20200616100929_zvoncek.bmp
V súvislosti s vyhlásením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o otvorení stredných škôl v čase od 22. júna do 30. júna 2020 a odporúčaním Prešovského samosprávneho kraja rozhodol riaditeľ SOŠ lesníckej v Prešove o organizačnom zabezpečení konca školského roka.

Organizácia konca školského roka bude zabezpečená takto:

- V čase od 22. júna pokračujú žiaci SOŠ lesníckej v dištančnom vzdelávaní, učitelia naďalej usmerňujú samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie.

- Žiakov, u ktorých bola nedostatočná spätná väzba z úloh dištančného vzdelávania a nie je možné uzatvoriť hodnotenie vyučovacích predmetov, triedni učitelia pozvú do školy v termíne

                                            žiaci 3. ročníka 23.6. (utorok),

                                            žiaci 2. a 1. ročníka 24.6. 2020 (streda).

V prípade, že dôjde k dohode s vyučujúcimi, žiaci v týchto dňoch predložia portfólio materiálov predmetu. Na základe pokynov EduPage do 20. júna majú žiaci priestor na odovzdanie aspoň 30 % úloh dištančného vzdelávania.

- Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov SOŠ lesníckej v 2. polroku šk. r. 2019/2020 bude ukončená do 14:00 hod. dňa 24.06.2020.

Termín klasifikačnej porady za 2. polrok je 25.6.2020 (štvrtok).

- Odovzdávanie a preberanie učebníc sa presúva na septembrový termín.

- Odovzdávanie vysvedčení bude prebiehať v súlade s pokynmi triednych učiteľov dňa 30.06.2020  v čase od 09:00.

 

16. jún 2020                                                                                   Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy


Späť