Vitajte na našej www stránke!

Školská jedáleň a kuchyňa zabezpečujú stravovanie žiakov a zamestnancov školy. Žiaci ubytovaní v školskom internáte odoberajú celodennú stravu. Školská kuchyňa zabezpečuje:

 • raňajky
 • desiatu
 • obedy
 • večere

Desiata sa vydáva spolu s raňajkami. Obedy a večere sú varené. V piatok, alebo deň odchodu žiakov z internátu domov je podávaná suchá večera v balíčkoch.


Čas výdaja stravy je prispôsobený dennému režimu školského internátu nasledovne:

 • raňajky 6.00 - 7.45 hod.
 • obedy  11.30 - 15.00 hod. (v piatok do 14.00 hod.)
 • večera 18.00 - 18.45 hod.

Cena stravy pre žiakov je stanovená prevažne na začiatku školského roku s ohľadom na ceny potravín a po schválení zriaďovateľom. V súčasnosti je  cena stanovená nasledovne:

 • celodenná strava 3,21 €
 • raňajky + desiata 0,72 €
 • obedy 1,46 €
 • večere 1,03 €

Platba za stravu je uhrádzaná rodičmi žiakov najneskôr do 20-teho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne č. ú. SK11 8180 0000 0070 0060 9678 jedným       z nasledujúcich spôsobov:

 • jednorazovým prevodom na účet
 • zadaním trvalého príkazu
 • poštovou poukážkou

Pri platbe do správy pre prijímateľa uveďte triedu a meno žiaka, za ktorého platíte stravu. (napr. 1A B. Zelený). Stravu za september je potrebné zaplatiť najneskôr do 20. augusta, za október do 20. septembra...

 

V prípade, že za stravu nebude uhradený poplatok včas, strava nebude vydaná a k jej  výdaju dôjde až po preukázaní úhrady !

 

Zúčtovanie stravy uskutoční vedúca kuchyne raz za polrok k mesiacu december a jún. Ak  suma preplatku prevyšuje sumu 25,- €  vedúca kuchyne preplatok vráti na účet rodičov. V opačnom prípade sa platba využije ako záloha na stravu na ďalší mesiac.

Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje u vedúcej školskej jedálne p. Jolany Kuchárovej a je možné:

 • osobne na základe písomného súhlasu podpísaného skupinovým vychovávateľom 
 • osobne na základe písomného súhlasu podpísaného triednym učiteľom v študijnom preukaze
 • na základe telefonického oznámenia rodičmi žiakov na čísle 051 746 56 20

Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje aspoň deň vopred.