Vitajte na našej www stránke!

Informácie o MS

Organizáciu maturitných skúšok upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v predmetoch:

  • 17. marca 2020 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 18. marca 2020 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 19. marca 2020 (štvrtok) – v predmete matematika,
  • 20. marca 2020 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný krajský školský úrad. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

 

Náhradný termín maturitnej skúšky

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v dňoch 31.3. – 3. 4. 2020 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.

Časový harmonogram internej časti maturitných skúšok
(po dohode s Okresným úradom)
 

  •  Praktická časť odbornej zložky
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  

Základné informácie
1. Žiak 4. ročníka sa prihlási do 30.septembra na MS.
2. Povinne maturuje zo 4 predmetov ( slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť a praktická časť odbornej zložky).
3. Dobrovoľne môže vykonať MS v jednom školskom roku z dvoch ľubovoľných predmetov.
4. Žiak si volí z jednotlivých predmetov úroveň B2 (vyššia) alebo úroveň B1 (základná).
5. MS jednotlivých maturitných predmetov sa skladá z externej časti - EČ a internej časti- IČ. 
6. Interná časť má písomnú (PFIČ - zadáva MŠ SR) a ústnu formu ( ÚFIČ - žiak žrebuje zo zadaní/tém vypracovaných školou). 
7. Žiak ústne odpovedá pred predmetovou maturitnou komisiou (každý predmet má vlastnú komisiu).
8. Termín EČ MS PFIČ MS určuje MŠ SR, termín ÚFIČ MS určuje riaditeľ školy po dohode s Krajským školským úradom.
9. Bližšie informácie o MS na web stránkach: www.nucem.skwww.minedu.sk, www.statpedu.sk,www.zbierka.skwww.siov.sk.

 

Novinky pre maturantov - videoseriál "Ako funguje maturitná skúška?"

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti novinku určenú pre maturantov, ktorej cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikol úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška?  Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite. V súčasnosti sa už pripravujú ďalšie dva diely videí o priebehu maturitnej skúšky zo SJL a aj o hodnotení a klasifikácii výsledkov jednotlivých častí maturitnej skúšky.

Video o maturite 1. časť:

Maturita 1. časť from Sosmis on Vimeo.

 

Video o maturite 2. časť:

Linky na všetky diely videí budú postupne zverejňované na webovom sídle NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.  .