Vitajte na našej www stránke!

Informácie o MS

Organizáciu maturitných skúšok upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019v predmetoch:

  • 12. marca 2019 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 13. marca 2019 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 14. marca 2019 (štvrtok) – v predmete matematika,
  • 15. marca 2019 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný krajský školský úrad. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

 

Náhradný termín maturitnej skúšky

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019 v dňoch 11. – 16. apríla 2019 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.

Časový harmonogram internej časti maturitných skúšok
(po dohode s Krajským školským úradom)
 

  •  Praktická časť odbornej zložky
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky  

Základné informácie
1. Žiak 4. ročníka sa prihlási do 30.septembra na MS.
2. Povinne maturuje zo 4 predmetov ( slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť a praktická časť odbornej zložky).
3. Dobrovoľne môže vykonať MS v jednom školskom roku z dvoch ľubovoľných predmetov.
4. Žiak si volí z jednotlivých predmetov úroveň B2 (vyššia) alebo úroveň B1 (základná).
5. MS jednotlivých maturitných predmetov sa skladá z externej časti - EČ a internej časti- IČ. 
6. Interná časť má písomnú (PFIČ - zadáva MŠ SR) a ústnu formu ( ÚFIČ - žiak žrebuje zo zadaní/tém vypracovaných školou). 
7. Žiak ústne odpovedá pred predmetovou maturitnou komisiou (každý predmet má vlastnú komisiu).
8. Termín EČ MS PFIČ MS určuje MŠ SR, termín ÚFIČ MS určuje riaditeľ školy po dohode s Krajským školským úradom.
9. Bližšie informácie o MS na web stránkach: www.nucem.skwww.minedu.sk, www.statpedu.sk,www.zbierka.skwww.siov.sk.