Vitajte na našej www stránke!

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Kollárova 10 v Prešove na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Spojená škola

Sídlo: Kollárova 10, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca:       
Ing. Miroslav Fuchs, PhD.  - riaditeľ školy
Tel. 051 74 656 11 
E-mail: riaditel@slspo.sk

Kontaktné osoby:          
Ing. Lacková Anna    
Tel. 0918245937

 IČO: 420 77 168

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: IBAN SK15 8180 0000 0070 0054 1706