Vitajte na našej www stránke!

Poslanie

Hlavným poslaním ŠH Cemjata je :

  • praktické vyučovanie žžiakov SLŠ v Prešove a ich záujmovú odbornú činnos,
  • praktická odborná príprava žžiakov iných škôl obdobného zamerania,
  • budovanie a materiálne vybavovanie učebných objektov a zariadení na praktické vyučovanie a záujmovú odbornú činnos,
  • spolupráca s vedeckými, výskumnými a odbornými inštitúciami pri zavádzaní rôznych poznatkov vedy a výskumu do praxe,
  • rozvíjanie odbornej a pedagogickej práce učiteľov,
  • zabezpečovanie výrobných a hospodárskych úloh v lesníckej činnosti v súlade so svojím účelovým poslaním.