Vitajte na našej www stránke!

Profil absolventa učebného odboru rybár

Absolvent učebného odboru rybár:

 • je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne pracovať pri odlove, chove a distribúcii rýb

Absolvent učebného odboru ovláda a vie:

 • robiť výber generačnej ryby, pripraviť ju na výter, vytierať ryby rôznymi formami a metódami
 • vykonávať práce pri ošetrovaní rýb, kŕmení, posudzovaní základného zdravotného stavu
 • ovláda základné zooveterinárne a zootechnické úkony v chove rýb, pri ošetrovaní rybníkov
 • základy sieťovania, výroby čereňa a podberáka
 • jazdu malým plavidlom a spracovanie rýb

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si ďalej zvyšuje kvalifikáciu.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent:

 • má široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním
 • je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté    schopnosti pri riešení problémov
 • je schopný pracovať samostatne aj v tíme
 • je schopný sústavne sa vzdelávať, trvale sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry
 • je schopný používať racionálne metódy práce, dôležité manuálne zručnosti
 • koná cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva humanizmu a demokracie
 • má pozorný vzťah k životnému prostrediu
 • učí sa poznávať základné vzťahy ekologickej prispôsobivosti a pôsobenie abiotických a biotických podmienok na život organizmu
 • chápe funkciu hlavne vodných ekosystémov

Absolvent tohto učebného odboru je pripravený pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v príbuzných študijných odboroch.

Charakteristika učebného odboru

Dĺžka vzdelávania a prípravy:
3 roky

Učebný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie do učebného odboru:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:
stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa:
v štátnych a súkromných podnikoch zameraných na chov sladkovodných druhov rýb, spracovanie rýb,

Nadväzná odborná príprava:
po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v študijnom odbore pre absolventov 3. ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOŠ a získať úplne stredné odborné vzdelanie.

Učebný odbor rybár pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikované činnosti pri chove sladkovodných rýb, hnojení a ošetrovaní rybníkov, príprave krmív a prikrmovaní rýb a pri vykonávaní zooveterinárnych opatrení. Absolventi vedia vykonávať výber generačných rýb na výter, odchov rýchleného plôdika, obsluhovať liahne rýb a ich zariadení, vykonávať činnosti pri spracovaní rýb.

Absolventi vedia pripravovať rybníky na výlov a samostatne organizovať výlovy v rybníkoch, údolných nádržiach, tečúcich vodách a pri pokusných odlovoch. Vedia obsluhovať všetky stroje a zariadenia používané v rybárskej prevádzke, vrátane špeciálneho zariadenia pri preprave živých rýb a na obsluhu prevádzkových zariadení rybníkov.