Vitajte na našej www stránke!

Charakteristika učebného odboru

Dĺžka vzdelávania a prípravy:
3 roky

Učebný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie do učebného odboru:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
  • zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:
stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa:
v štátnych a súkromných podnikoch zameraných na chov sladkovodných druhov rýb, spracovanie rýb,

Nadväzná odborná príprava:
po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v študijnom odbore pre absolventov 3. ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOŠ a získať úplne stredné odborné vzdelanie.

Učebný odbor rybár pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikované činnosti pri chove sladkovodných rýb, hnojení a ošetrovaní rybníkov, príprave krmív a prikrmovaní rýb a pri vykonávaní zooveterinárnych opatrení. Absolventi vedia vykonávať výber generačných rýb na výter, odchov rýchleného plôdika, obsluhovať liahne rýb a ich zariadení, vykonávať činnosti pri spracovaní rýb.

Absolventi vedia pripravovať rybníky na výlov a samostatne organizovať výlovy v rybníkoch, údolných nádržiach, tečúcich vodách a pri pokusných odlovoch. Vedia obsluhovať všetky stroje a zariadenia používané v rybárskej prevádzke, vrátane špeciálneho zariadenia pri preprave živých rýb a na obsluhu prevádzkových zariadení rybníkov.