Vitajte na našej www stránke!

Projekt "Zvýšenie počtu žiakov školy na praktickom vyučovaní"

20190124100814_irop_web.jpg
Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove bola v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Hlavným cieľom predkladaného projektového zámeru pod názvom „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ lesníckej, Kollárova 10 v Prešove na praktickom vyučovaní“ je zlepšenie materiálno-technického vybavenia, zlepšenie priestorových podmienok spojenej školy a stavebné úpravy internátu  s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.
Uvedený cieľ chce žiadateľ dosiahnuť realizáciou nasledujúcich hlavných oprávnených aktivít:
  1. Obstaranie vybavenia pre odborné učebne,
  2. Modernizácia internátu a s tým súvisiace stavebné úpravy
Predkladaný projekt  je v súlade so stratégiou IROP, PO 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, pretože realizácia projektu smeruje k rozvoju takej oblasti, ktorá podmieňuje kvalitu života a konkurencieschopnosť územia a to prostredníctvom zabezpečenia efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.
Dĺžka a miesto realizácie projektu: 18 mesiacov v SOŠ lesníckej, Kollárova10 v Prešove.
Výsledky realizácie projektu: Na základe zrealizovaného projektu, ktorého predmetom je najmä zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní sa odborné učebne vybavia materiálno-technickým vybavením a taktiež sa zrealizujú stavebné a rekonštrukčné práce v priestoroch internátu.

Späť