Vitajte na našej www stránke!

Projekt "Prešov-SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy"

20190911112422_plagat_znizenieen.narocnosti_2019.jpg
Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“.

Cieľom daného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy školy.

Navrhované riešenia predstavujú komplexné riešenie zvýšenia energetickej efektívnosti budovy školy. Realizácia navrhovaných opatrení zabezpečí úsporu energie nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek definovaných v rámci všeobecne platných právnych predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na úroveň ultranízkoenergetických budov.

Opatrenia, ktoré sú súčasťou projektu, boli vybrané na základe posúdenia ekonomických, environmentálnych, technických, prevádzkových, úžitkových a legislatívnych kritérií.

Realizáciou navrhovaných opatrení dôjde k zníženiu konečnej potreby energie. Po realizácii projektu bude budova zaradená, v súlade s platnou legislatívou, do energetickej triedy A1.Vysoká miera úspor energie je zárukou pozitívneho dopadu na životné prostredie.

Dátum začatia realizácie projektu:             07/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu:       04/2020

Celkové náklady:                                         324 269,63 EUR

NFP (EÚ + ŠR):                                             308 056,15 EUR

Druh projektu:                                              Dopytovo orientovaný projekt

 

Plagát

Informácia o projekte 


Späť