Vitajte na našej www stránke!

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018

20181113133506_web_dod_2018.jpg
Deň otvorených dverí na SOŠ lesníckej v Prešove sa uskutoční 7. decembra 2018 v čase od 9:00 do 12:00 hod.

Cieľom tohto podujatia je zaujímavým spôsobom  prezentovať žiakom základných škôl, najmä potenciálnym uchádzačom o štúdium na SOŠ lesníckej v Prešove:

  • aktuálne ponúkané školské vzdelávacie programy vo všetkých formách štúdia,
  • komplexné materiálno-technické a prístrojové vybavenie jednotlivých súčastí školy,
  • zaujímavé projekty, na ktorých sa naši študenti podieľajú,
  • mimovyučovaciu činnosť a možnosti sebarealizácie žiakov,
  • odbornú prax, realizovanú v Školských lesoch Cemjata,
  • ďalšie informácie spojené so štúdiom na SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov.

 

Program začne o 9,00 hod. v priestoroch SOŠ lesníckej na Kollárovej 10 v Prešove privítaním a poskytnutím informácií o štúdiu na SOŠ lesníckej v Prešove a pokračuje až do 12,00 hod. prezentáciami jednotlivých študijných a učebných odborov v budove školy.

Paralelne budú prebiehať v škole aj ďalšie akcie mapujúce študentský život na SOŠ lesníckej ako ukážky vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, prehliadka areálu školy, odborných učební, sokoliarskeho centra, športovísk, prehliadka zbierok školy, vystúpenia lesničiarov – ukážky poľovníckej hudby v podaní trubačov lesníckej školy, streľba na laserovej strelnici v budove školy, ukážky výcviku sokolov, premietanie filmov s environmentálnym zameraním.

PLAGÁT DOD 2018 SOŠ LESNÍCKA, PREŠOV


Späť